1 CommentsCuộc đời Chúa Giêsu Trọn bộ – tiếng việtnam pleiku

Chúa Giê-su đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta vì vậy chúng ta có thể được cứu một sự cứu rỗi giống như kinh thánh đã nói john chương 3 câu 16 vì chúa rất yêu thế giới mà anh ta đã ban cho mặt trời duy nhất của mình, người sẽ không bao giờ tin vào anh ta có cuộc sống vĩnh cửu

Jesus died on the cross for our sins so we can be saved a salvation just like the Bible said john chapter 3 verse 16 because God loves the world he gave so much For his only sun, he will never believe in him having eternal life

Sau khi Chúa sống lại về trời kể từ đó cho tới bây giờ không có một người nào được cứu cả vì cả thế gian đi theo con thứ là thờ phượng con rắn đó nhé cả thế gian không được cứu rỗi

After God has risen to heaven since then until now no one has been saved because the whole world follows the snake worshiper and the whole world is not saved

Nguồn: https://mavuong.com

Xem thêm bài viết khác: https://mavuong.com/phim/

Author

meeylandofficial@gmail.com

One thought on “Cuộc đời Chúa Giê Su Trọn bộ Full

  1. Chúa Giê-su đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta vì vậy chúng ta có thể được cứu một sự cứu rỗi giống như kinh thánh đã nói john chương 3 câu 16 vì chúa rất yêu thế giới mà anh ta đã ban cho mặt trời duy nhất của mình, người sẽ không bao giờ tin vào anh ta có cuộc sống vĩnh cửu

    Jesus died on the cross for our sins so we can be saved a salvation just like the Bible said john chapter 3 verse 16 because God loves the world he gave so much For his only sun, he will never believe in him having eternal life

    Sau khi Chúa sống lại về trời kể từ đó cho tới bây giờ không có một người nào được cứu cả vì cả thế gian đi theo con thứ là thờ phượng con rắn đó nhé cả thế gian không được cứu rỗi

    After God has risen to heaven since then until now no one has been saved because the whole world follows the snake worshiper and the whole world is not saved

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *